Vårplöjning och tillskottsbevattning för säker etablering, effektivare näringsupptag och ogräsbekämpning i ekologisk odling

Wesström, Ingrid

Abraham Joel
David van Alphen de Veer

2012

2014

Ekologisk produktion - inkl. förbättrad djurhälsa

Många ekologiska gårdar har problem med stor förekomst av rotogräs. På lätta jordar är en strategi att vårplöja för att vårsäden ska få ett försprång jämt emot ogräsen. I områden med försommartorka leder luckringen efter vårplöjning till att matjordar torkar ut och en sämre etablering. Längre perioder med torka bedöms bli vanligare i ett framtida klimat.
Syftet med projektet är att ta fram rekommendationer för tidpunkter när man får störst effekt av tillskottsbevattning efter vårplöjning med hänsyn till känslighet för vattenstress vid olika utvecklingsstadier, jordart, beståndets etablering och ogräsförekomst. Följande delmål kommer att ingå:
• Utvärdera effekterna av olika bevattningsstrategier på vattenåtgång, näringsupptag, avkastning, kvalitet och ogräsförekomst.
• Utvärdera bevattningsbehovet med hjälp av ett enkelt beräkningssätt.
• Ta fram riktlinjer för behov av tillskottsbevattning utifrån utvecklingsstadier och jordart.
Projektet kommer att utföras i samarbete med HS.Ingrid Wesström, SLU. Mark och Miljö
tel 018-671183
epost Ingrid.Wesstrom@slu.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping