Anpassad placering av skyddszoner i landskapet för att öka åtgärdens kostnadseffektivitet

Djodjic, Faruk

2012

2012

ÅrAnslag
2012472638

Ingen övergödning
Giftfri miljö

De flesta rapporterade studier visar att skyddszoner kan reducera ungefär 50 % av inkommande suspenderat material och total fosfor. Den viktigaste faktorn för skyddszonens effektivitet är således dess placering och bredd i förhållande till förekomsten av ytavrinningen. Ett område med stor ytavrinning kräver breda skyddszoner, men om ingen ytavrinning förekommer blir skyddszonen inte effektiv oavsett bredd, sammansättning eller skötsel. I det föreslagna projektet ska vi nyttja högupplöst höjddata för att tillämpa / vidareutveckla / anpassa samt validera ett antal olika GIS verktyg och modeller för att identifiera lämpligast placering och utformning av skyddszoner i landskapet i syfte att förbättra deras kostnadseffektivitet. För de studerade områden skapas riskkartor som valideras gentemot lantbrukarnas egna observationer av erosion, ytavrinning och stående vatten.Faruk Djodjic, SLU. Institution för vatten och miljö
tel 018-673136
epost faruk.djodjic@slu.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping