Lamellfilter vid fosfordammar för att öka retentionen av fosfor och finler

Tonderski, Karin

Barbro Ulén

2012

2013

Ingen övergödning

Vi kommer att utvärdera om en dräneringsbrunn, försedd med speciellt utvecklade lamellfilter, kan minska partikel- och fosfortransporten via dräneringsvattnet från jordbruksmark. Filtrets funktion undersöks i ett område med kraftigt förhöjd risk for stora fosforförluster (Skilleby, Järna) där en anlagd våtmark/fosfordamm har visat sig ha låg eller ingen retention av fosfor under större delen av året.
Avrinningsområdet har studerats sedan 2002, och våtmarkens funktion har detaljstuderats under de två senaste åren. En brunn med lamellfilter placeras omedelbart ovanför våtmarken. Transporten av suspenderat material och fosfor kommer att studeras med flödesstyrd provtagning till och från lamellfilterbrunnen och utgående från våtmarken. Dessutom kvantifieras den direkta sedimenteringen av fosfor i brunnen och i våtmarken; det senare med hjälp av sedimentplattor. En närliggande våtmark utan lamellfilterbrunn men med en utformning bättre anpassad till lerjord (Bergaholm, Södertälje) används som jämförelse.Karin Tonderski, Linköpings universitet
tel 013284467
epost karsu@ifm.liu.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping