Kväveutnyttjande, utlakning och fröskörd efter spridning av flytgödsel till tidigt och sent sådd höstraps

Engström, Lena

2012

2015

Ingen övergödning

Flytgödselspridning till sådd av höstraps rekommenderas då det är en av få grödor som kan ta upp stora mängder kväve på hösten och inte öka utlakningsrisken. Odlare uppmuntras att skapa kraftiga höstrapsbestånd på hösten genom att så tidigt och gödsla mer, med syfte att kunna minska vårkvävegivan. Det råder stor osäkerhet angående flytgöd¬selns effekt på skörd och kväveutnyttjande och om den bidrar till ökad kvävemineralisering under vår och sommar eller ökad kväveutlakning om inte allt tas upp under hösten. I Sverige saknas studier som belyser såtidpunktens (och härmed höstkväveupptagets) bety-delse för utlakning efter spridning av flytgödsel och mineralgödsel vid sådd av höstraps. Syftet med de planerade undersökningarna är att kvantifiera skörd, kväveutnyttjande och ut-lakningseffekter av svinflytgödsel och mineralgödselkväve till höstraps sådd vid två tid-punkter. Tre försöksomgångar planeras att utföras 2012/2013, 2013/2014 och 2014/2015 på en befintlig sugcells¬anläggning på SLU:s försöksgård Götala, Skara.Lena Engström, SLU. Inst. f. mark och miljö, Precisionsodling och pedometri
tel 0511-67141
epost lena.engstrom@slu.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping