Sortskillnader i lusern avseende upptagning av bor och andra näringsämnen av betydelse för odlingssäkerhet och foderkvalitet.

Linse, Lisbeth

Ingrid Öborn
Sigrun Dahlin
Elisabet Nadeau

2012

2013

Ekologisk produktion - inkl. förbättrad djurhälsa

Växtodling

I ett redan etablerat sortförsök med lusern (2010-2012)(finansiär: Agrovästs Mjölkprogram)kommer, genom analys av kopplade jord- och växtprover, sortskillnader i upptagning av bor (B)och andra växtnäringsämnen att undersökas. Försöket är utlagt på en "icke typisk lusernjord" med låg växttillgänglig halt av B. Ett led med upprepad bladgödsling med B skall jämförelse med icke B gödslade led.Koncentrationerna av olika växtnäringsämnen kommer att relateras till växtens behov och till behoven hos olika djurslag.Lisbeth Linse, SLU. Inst. f. växtproduktionsekologi
tel 0736-73 73 25
epost lisbeth.linse@slu.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping