Risker med fånggrödor- inverkan av fånggrödegräs på rotdödarsvampen

Wallenhammar, Ann-Charlotte

Jamshid Fatehi

2012

2014

Ingen övergödning
Ett rikt odlingslandskap

Målsättningen att minska utlakningen av kväve från åkermark med hjälp av miljöersättningar, kommer att kräva en betydande ökning av fånggrödearealen. Då gräsarter dominerar är det av största betydelse att utreda effekterna fånggrödan har på jordbundna svampsjukdomar. Det är känt att gräsarter kan infekteras av rotdödare, som sedan infekterar stråsädesslagen och orsakar betydande skördebortfall. Vi vill utreda hur jordbunden smitta av rotdödarsvampen påverkas av gräsfånggrödor. Fem gräsarter; engelskt rajgräs, italienskt rajgräs, westerwoldiskt rajgräs, rödsvingel, rörsvingel jämförs med rödklöver, korn, vårvete samt en blandning av rödklöver och rajgräs i fyra fältförsök. Med kvantitativ DNA-teknik mäts mängden smitta av rotdödarsvampen i marken vid tre tidpunkter. Halva försöket bryts som levande grönmassa och i den andra halvan används kemisk nedvissning med glyfosat. Prover tas för visuell gradering, isolaten från olika värdar identifieras och infektionsförmågan jämförs i laboratorie test.Ann-Charlotte Wallenhammar, HS Konsult AB
tel 019-603 27 00
epost ac.wallenhammar@hush.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping