Biologisk bekämpning av Acrothecium-röta i morötter

Hökeberg, Margareta

2012

2014

ÅrAnslag
2012485000
2013485000
2014465000

Giftfri miljö
Ekologisk produktion - inkl. förbättrad djurhälsa

Vi har i tidigare fältförsök funnit att fröbetning med en antagonistisk bakterie signifikant kan reducera Acrothecium-röta i morötter. Med ett integrerat angreppssätt, innefattande begränsning av smittovägar, biologisk bekämpning och odlingsrekommendationer, har vi stora förhoppningar om att effektivt kunna bekämpa denna allvarliga skadegörare. Vi planerar att i fältförsök optimera biologisk bekämpning av sjukdomen och samtidigt studera effekten av behandlingen mot andra sjukdomar som kan uppträda i fält och efter lagring. En utredning av svampens livscykel, med hjälp av en redan framtagen, artspecifik kvantitativ TaqMan-PCR, ingår också i projektet. Kunskap om hur svampen sprids och infekterar saknas idag och är en förutsättning för en effektiv bekämpning av sjukdomen på sikt. Under projektets senare del kommer biologisk fröbetning att kombineras med kunskap om svampens livscykel och de odlingsrekommendationer som tas fram i ett annat projekt för att ett så gott skydd mot som möjligt ska kunna erhållas, främst mot Acrothecium-röta men även mot andra patogener i morötter.Margareta Hökeberg, SLU. Inst. f. skoglig mykologi och patologi
tel 018-671863
epost margareta.hokeberg@slu.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping