Förekomsten av frilevande nematoder i potatisväxtföljder i Västra Sverige.

Andrae, Lisa

2012

2014

Giftfri miljö
Ekologisk produktion - inkl. förbättrad djurhälsa

Sammanfattning
Hösten 2011 genomfördes en inventering av frilevande nematoder i 25 potatisfält i Västra Sverige. Provtagningen var riktad till fält där potatisen tidigare drabbats av rost och/eller groddbränna. Resultatet visar på oroväckande höga nivåer av frilevande nematoder. Syftet med detta projekt är att under en treårsperiod följa upp förekomsten av frilevande nematoder i de 25 fält som inventerats. Målet är att öka kunskapen om hur populationen påverkas av den befintliga växtföljden och de odlingsåtgärder som tillämpas i de provtagna fälten. Några lantbrukare odlar oljerättika som mellangröda eller fånggröda, vilken tros ha en sanerande verkan. Projektet får på så sätt kunskap om oljerättikans eventuella inverkan på förekomsten av frilevande nematoder. Även ekologiska växtföljder ingår i projektet. Dessa har visat på lägre förekomst av frilevande nematoder. Det övergripande målet är att hitta odlingsmetoder som kan hålla nematoderna på en låg nivå för att minska riskerna för rostangrepp och andra skador på potatisen vilka orsakar skördeförluster och kvalitetsförsämringar, med stora ekonomiska förluster som följd.Lisa Andrae, Rådhuset Nordfalan
tel 0730-539165
epost lisa@nordfalan.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping