Fånggröda i ensilagemajs

af Geijersstam, Linda

2012

2013

Ingen övergödning
Giftfri miljö

Svensk majsodling ökar och det är viktigt att hitta former för en uthållig odling. Fånggröda är ett sätt att minska kväveläckagerisken. Projektet avser utreda hur man undviker konkurrens till nackdel för majsen och samtidigt får en tillräckligt bra och effektiv fånggröda.Linda af Geijersstam, . Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB
tel 0706156770
epost linda.af.geijersstam@hushallningssallskapet.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping