Roadshow om lokala åtgärder för biologisk mångfald i jordbrukslandskapet

Nilsson, Emelie

Marcus Arnesson
Fredrik Litsgård
Alexander Eriksson

2012

2012

Ett rikt odlingslandskap

Projektet inleds med att en katalog med åtgärder för att öka biologisk mångfald i närheten av gårdsmiljöer i jordbruksbygd produceras. Åtgärdskatalogen kan vara utformad som applikation till mobiltelefoner eller som en broschyr. De presenterade åtgärderna ska vara enkla genomföra och samtidigt ge god effekt på biologisk mångfald. Lämpliga åtgärder är t ex plantering av träd, buskage, anläggande av sandhögar för steklar, ”bibatterier” för solitärbin, fågelholkar etc.
Nästa steg är att planera en roadshow, d v s en besöksrunda hos lantbrukare och andra intresserade. Vid varje besök presenteras möjliga åtgärder som kan genomföras på den aktuella platsen. I ett tidigt skede etableras kontakter med media för att informera om den aktuella roadshowen. Publiciteten i media är dels avsedd att locka besökare till platserna och dels tänkt att förmedla kontakter med boende som vill vara värd för arrangemanget. Inför starten på roadshowen anordnas en pressrelease och en större PR-satsning i närbeläget samhälle/stad
Under själva roadshowen planeras ett stopp varje eftermiddag under 10 dagar under en tvåveckorsperiod. Vilka åtgärder som förevisas beror på de specifika förutsättningarna vid varje gård. Demonstration sker på ett lättillgängligt sätt som involverar deltagarna till att själva fundera över vilka åtgärder som kan genomföras. Syftet med att genomföra demonstrationen hemma hos en boende är att deltagarna lätt kan se paralleller till sin egen gård och sina egna ägor. I samband med demonstrationen kan också katalogen över konkreta åtgärder på hur man kan gynna biologisk mångfald delas ut till intresserade besökare. Under roadshowfasen hålls också löpande kontakt med nyhetsmedier. Även sociala medier som facebook eller twitter bör vara användbara verktyg för att lyfta fram projektet och dra andra människor än endast lantbrukare till samlingarna. Genom den täta kontakten med tryckta och sociala medier finns en oerhörd potential i så kallad ”spin off”-effekt. Projektet kommer därmed att nå ut med information till betydligt fler människor än de som besöker roadshowen.
Det finns möjlighet att följa upp den genomförda roadshowen genom att deltagare via facebook, eller via en applikation kan rapportera om genomförda åtgärder. Det är dock inte planerat för detta moment i nuvarande projektbudget.Emelie Nilsson, Ecocom AB
tel 0761750302
epost emelie@ecocom.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping