Ett webbaserat beslutsstödsystem för skadebekämpning i svensk äppelodling

Thierfelder, Tomas

Birgitta Rämert
Kristina Blennow
Ylva Hillbur

2012

2013

Giftfri miljö

I föreliggande projektförslag vill vi studera hur användningen, ägarskapet och administrationen av ett webbaserat beslutsstödsystem för bekämpning av skadeinsekter i svensk äppelodling kan implementeras. Ägande- och förvaltningsfrågor skall utredas i de tre olika alternativen; a) kollektivt ägande av odlarna själva, b) ägande av myndighet såsom Jordbruksverket, c) ägande/exploatering av privat företag. Baserat på resultatet av denna utredning vill vi implementera ett webbaserat beslutsstödsystem till den nivå där det har tagits i faktiskt bruk. Dessutom vill vi studera hur kunskapsuppbyggnaden inom odlarleden påverkas när odlarna själva börjar sprida kunskaper och erfarenheter via den gemensamma infrastruktur som erbjuds med det webbaserade beslutsstödsystemet.Tomas Thierfelder, SLU. Inst. f. energi och teknik
tel 018-671793
epost Tomas.Thierfelder@slu.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping