Slutredovisning 2013

Persson, Paula

Utsädessmittans betydelse för spridning av den DON producerande skadegöraren Fusarium graminearum

Se projektbeskrivning

Växthusodling, odling på agarsubstrat, mikroskopering


Se bifogad rapport

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping