EKOKALK: Strukturkalkning för förbättrad markstruktur och minskade fosforförluster i ekologisk odling?

Berglund, Kerstin

Ararso Etana
Magnus Simonsson

2014

2016

ÅrAnslag
2014485000
2015491000
2016650000

Ingen övergödning
Ekologisk produktion - inkl. förbättrad djurhälsa

Målsättningen i detta projekt är att testa om en restprodukt från stålindustrin, ”Ekokalk”, är lika effektivt som konventionella strukturkalkningsmedel om man vill förbättra markstrukturen och minska riskerna för fosforförluster från åkermark. De strukturkalkningsmedel som används inom konventionell odling är inte godkända för ekologisk odling. Det ligger både i lantbrukets och i samhällets intresse att hitta ett fullgott alternativ för den ekologiska odlingen. Hypoteser:
1) Inblandning av ”Ekokalk” har en positiv effekt på markstrukturen på lerjordar och minskar därmed risken för fosforförluster.
2) Den kortsiktiga och långsiktiga effekten på markstruktur och fosforförluster av inblandning av ”Ekokalk” är i samma storleksordning som de strukturkalkningsprodukter som används i konventionell odling.
Projektet bygger på fältförsök, snabbtest med inblandning på laboratoriet och ett utlakningstest med lysimetrar med jord i ostörd lagring.Kerstin Berglund, SLU. Inst f mark och miljö
tel 018-67 11 85
epost Kerstin.Berglund@slu.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping