Mikrovåtmarker för biologisk mångfald

Haldén, Petter

Sören Eriksson

2017

2019

ÅrAnslag
2017270000
2018103000
2019120000

Ett rikt odlingslandskap

Mikrovåtmarker eller wader scrapes är ett etablerat begrepp i England. I Sverige saknas så vitt vi vet motsvarande företeelse. Tanken är att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt öka mängden småvatten i landskapet genom att gräva eller snarare skrapa bort jord på små ytor. Storleken på varje enskild mikrovåtmark är ca 20 m2. Dessa mikrovåtmarker är särskilt väl lämpade för vadarfåglar som tofsvipa, enkelbeckasin och mindre strandpipare men även för rödspov och storspov. Mikrovåtmarker är även mycket bra för trollsländor och andra vattenanknutna evertebrater. Jordbrukstättingar som sädesärla, gulsparv, sånglärka, stenskvätta och hussvala kommer också att gynnas. Avsikten med projektet är att anlägga mikrovåtmarker på sju platser varav sex på åkermark och en i strandnära betesmark. På varje plats kommer två-tre mikrovåtmarker att grävas. Mikrovåtmarkerna, som är 20m2 stora, har diameter om 5 meter. De skall ha svagt sluttande botten och en djupare central del där vatten står större delen av sommaren. Den flacka delen är 2 m lång från kanten räknat och ökar i djup från 0 till 0,3 meter. Djuphålan är 0,5 m djup. Mikrovåtmarkerna fylls på med vatten under vintern och vid regn. I takt med att de torkar upp blottläggs nya områden med dyig jord, som är det som vadare och deras ungar helst födosöker på. Varje plats basinventeras år 2017 m a p fåglar och flora. Uppföljande inventeringar görs 2018 och 2019. Projektet är lika mycket delar utveckling som forskning. Ett resultat av projektet blir ett faktablad som vi hoppas att Jordbruksverket distribuerar. Samt givetvis en rapport.Petter Haldén, HS Konsult AB
tel 0703 38 55 58
epost petter.halden@hushallningssallskapet.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping