Strukturkalkning som en åtgärd mot fosforförluster från jordbruksmark i hela Sverige.

Hansson, Fredrik

2017

2018

ÅrAnslag
2017596000
2018703000

Ingen övergödning

• Projektet ska ge underlag till säkrare prognoser beträffande lönsamhet och miljöeffekter av planerade strukturkalkningsåtgärder.
• Projektet omfattar 2 nya fältförsök med stigande givor av strukturkalk. De startades hösten 2017 i Östergötland och Uppland och har samma design som 24 befintliga fältförsök i Skåne utlagda 2014 och 2016; samordningsvinster finns därmed.
• I försöken gjordes mätningar av bl.a. textur, P-AL, flockvolym och lermineralogi i obehandlat led vid tillfället för kalkning och nedbrukning.
• Hösten 2018 skördas fältförsöken av försöksvärdarna. Efter skörd hösten 2018 provtas försöken parcellvis för bestämning av aggregatstabiliteten (turbiditetsbestämning i en standardiserad procedur).
• Jord från fältförsöken strukturkalkas parallellt på laboratorium under optimala betingelser och jämförs med tubiditetsresultat från samma jord strukturkalkad i fält. Därmed skapas ett verktyg för rådgivning där förväntad effekt av strukturkalkning kan uppskattas och kvantifieras under olika fältförhållanden.Fredrik Hansson, Hushåll. HS Skåne
tel 0708161056
epost Fredrik.Hansson@hushallningssallskapet.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping