Tillskottsbevattning för ökat skördeutbyte vid spannmålsodling

Joel, Abraham

Ingrid Wesström
David van Alphen de Veer

2017

2019

ÅrAnslag
2017590000
2018621000
2019630000

Ett rikt odlingslandskap
Ingen övergödning

Lagom med vatten och växtnäring är en grundförutsättning för goda skördar. Syftet med projektet är att belysa de positiva effekterna som kan uppnås med tillskottsbevattning samt att ta fram rekommendationer för kritiska perioder där bevattning kan väsentligt öka skördeutbytet för tillförda insatsmedel. Projektets innovationsvärde bedöms som stort för näringen då det redan idag finns ett produktionsbortfall på grund av torkstress och nya metoder efterlyses för att motverka dessa effekter på ett rationellt sätt. Resultaten kommer att tas fram genom undersökningar utförda i fält och genom simuleringar med dataprogrammet ”Effektivare växtodling”. Bevattningsbehovet kommer att bestämmas för höst- och vårsådda spannmålsgrödor med kalibrerad IR-temperaturdata uppmätta på fältnivå. En till två bevattningsgivor anpassad efter jordens vattenhållande förmåga kommer att tas fram för att förebygga torkstress genom att beakta grödans behov vid olika utvecklingsstadier och klimatförhållande.



Abraham Joel, SLU. Inst. för mark och miljö
tel +4618672923
epost Abraham.Joel@slu.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping