Delårsredovisning för 2018

Johansson, Evelin

Kvävegödsling och strategi till blandvall i Sverige

Målsättningen är i huvudsak att skapa en uthållig användning av växtnäring och kalk ur ekonomisk och miljömässig synpunkt. Detta inkluderar anpassning av odlingsåtgärder till regionala förhållanden. Den rådande jordbruks- och miljöpolitiken innehåller en mängd regler för jordbruksproduktionen. Flera av dessa regler ändras årligen. För att på ett riktigt och rimligt sätt utforma dessa regler är fältförsöken antagligen en nödvändig källa. Fältförsöken är också nödvändiga för uppföljning och kontroll av om reglerna är satta på rätt nivå och vilken produktions- och miljöeffekt de medför. För att täcka in förändringar i odlingsteknik och andra påverkande faktorer är det viktigt att ha en viss volym av moderna försök. Nya sorter med andra egenskaper gör t.ex. att gamla försök inte fullt ut räcker som underlag. Det är också viktigt att intensitetsförsök görs för att fånga in effekten av kväve under olika årsmåner. Genom att varje år ha försök att studera i fält och nya resultat att redovisa ökar också intresset för att bättre anpassa kvävegivan.
För en trovärdig rådgivning som tar hänsyn både till produktionsekonomi och till miljö är det nödvändigt att det finns odlingstekniska försök som ger en klar bild av kvävets betydelse för skördens storlek och kvalitet.

Syfte
Försökens syfte är att:
- ge underlag för aktuella produktionsfunktioner för vall
- ge underlag till framtida rekommendationer för kvävegödsling i vall
- varje enskilt år fungera som odlingsfacit för lantbrukare och rådgivare vad det gäller kvävegödslingens effekt och ekonomi
- utgöra en grund för metodutveckling med t ex N-sensor

För 2017 planeras 6 försök i blandvall som kommer att läggas ut i förstaårsvall och kommer sedan att pågå till och med tredjeårsvallen. Försöken innehåller nolled för både blandvall och gräsvall samt fyra kvävenivåer i blandvallen. Bifogar preliminärt PM till fältförsök, Kvävegödsling och strategi till blandvall.


Under 2018, andra vallåret, skördades vallen på fem platser i försöksserien Kvävegödsling och kvävestrategi till blandvall. Försöket kommer att pågå i ytterligare ett vallår. Under andra vallåret har alla försöken påverkats av den varma försommaren och den torra och varma sommaren, vilket gjorde att det bara togs två vallskördar i Halland och Kalmar. Övriga försöksplatser påverkades genom att det blev lägre andra skörd, framförallt i Skåne, och att tredje skörd togs senare på hösten än normalt.

Kvävegödsling med 180 eller 270 kg N/ha gav högre totalskörd än de ogödslade leden. Råproteinskörden var högst i kvävegödslingsledet med 270 kg N/ha med 1 440 kg råprotein/ha, vilket motsvarar en kväveskörd på 230 kg N/ha. Råproteinhalten har varierat mellan delskördar och platser, men den ökade med kvävegivan, till skillnad från förra året då leden med lägre kvävegiva hade högre klöverhalt som bidrog till att även de leden hade högre råproteinhalt.
Artiklar med resultat för försöksserier finns på www.sverigeforsoken.se och resultat för enskilda fältförsök finns på www.slu.se/faltforsk

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping