Fördelning av kvävegivan mellan delskördar i gräsvall

Gustavsson, Anne-Maj

Ola Hallin
Sofia Delin

2017

2019

ÅrAnslag
2018450000

Ingen övergödning

Vår avsikt är att studera hur fördelningen av kvävegivan mellan delskördar påverkar torrsubstansavkastning och råproteinhalt i gräsvall. Nya mera högavkastande arter och sorter, ökat antal skördar och förändrad kväveleverans från marken har gjort att behovet av nya gödslingsråd är stort. Studien baseras på ett fältförsök där vi avser:
- att ta fram produktionsfunktioner baserade på kvävestegar för varje delskörd;
- att försöka beräkna/modellera kväveleveransen för det aktuella året med hjälp av temperatur, markfukt och nollrutor;
- att samla spektraldata för beståndet som kan användas för att utarbeta metoder för platsspecifik kvävegödsling (t ex Yara N-sensorn eller NDVI).Anne-Maj Gustavsson, SLU. Inst. för norrländsk jordbruksvetenskap
tel 090-786 94 17
epost Anne-Maj.Gustavsson@slu.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping