Delårsredovisning för 2018

Johansson, Evelin

Kvävestrategi och tidpunkt i höstraps

Syftet med försöksserien är att undersöka hur fördelning av kvävegivan vid olika tidpunkter på våren påverkar avkastning och kväveförluster. Resultaten ska sedan förmedlas till rådgivningsorganisationer och lantbrukare vilket så småningom mynnar ut i bättre kväveutnyttjande i rapsodlingen i Sverige.

Försöken ska också ge kunskap kring kompletteringsgödsling i höstraps samt underlag för att utveckla användningen av Yara N-sensor.

Fältförsök med delade hela och kvävegivor vid olika tidpunkter på våren, upp till 130 kg N/ha. Huvudsyftet med försöksserien är att undersöka tidpunkternas betydelse för avkastningen. En överoptimal giva riskerar att kompensera skillnaderna mellan tidpunkterna. Totalkvävenivån på strategileden är därför satt till 130 kg N/ha för att vara något i underkant på grödans totala kvävebehov.

För ytterligare detaljer, se bifogat PM


Kompletteringsgödsling till höstraps undersöktes i en ny serie uppstartad 2018. Resultaten från serien 2018 får tolkas försiktigt, men totalt sett antyder resultaten att det är viktigt att tillföra en viss mängd kväve vid tillväxtstart, men att grödan har god möjlighet att ta till sig kväve även vid senare tidpunkter. Kompletteringsgödsling i grödans DC59 med kalksalpeter och i DC65 med flytande urea gav relativt god effekt.
Artiklar med resultat för försöksserier finns på www.sverigeforsoken.se och resultat för enskilda fältförsök finns på www.slu.se/faltforsk

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping