Strukturkalkning av mellanlera i Halland för minskat fosforläckage

Aronsson, Helena

Lisbet Norberg
Maria Blomberg

2018

2020

ÅrAnslag
2018229000
2019271000

Ingen övergödning

Detta projektförslag (2018-2020) avser att bidra med kunskap om strukturkalkningens effekter på mellanlera med måttlig fosforhalt, i Halland. Strukturkalkning är en av de stora fosforåtgärderna inom jordbruket, men kunskapsunderlaget är mycket bristfälligt. I en fältanläggning för utlakningsstudier vid Lilla Böslid studeras strukturkalkning i jämförelse med okalkad mark, i ett försök med 8 upprepningar. I försöket utförs strukturkalkning efter skörd 2018. Därefter mäts effekter av strukturkalkning på aggregatstabilitet, skörd, dräneringsvattnets grumlighet och utlakning av totalfosfor, fosfatfosfor och kväve under vinter 2018 till försommar 2020. Projektet genomförs vid Institutionen för mark och miljö, SLU, med koppling till den omfattande forskning och expertis som där finns om markstrukturens inverkan på transportprocesser i marken.Helena Aronsson, SLU. Inst. för mark och miljö
tel 018-672466
epost Helena.Aronsson@slu.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping