Pilotprojekt för utveckling av övervakningsprogram av biologisk mångfald på åkermark

Jonsson, Mattias

Velemir Ninkovic
Maria Viketoft
Astrid Taylor
Anders Glimskär
Björn Andersson
Hanna Friberg
Lars Andersson

2018

2018

ÅrAnslag
2018499000

Ett rikt odlingslandskap

Ett övervakningsprogram för åkermark kan ge tidiga signaler om negativa effekter på biodiversitet och ekosystemtjänster, samt på ett tidigt stadium registrera ökande problem med specifika växtskadegörare och ogräs. I detta projekt vill vi testa upplägget för ett sådant övervakningsprogram. Ett urval av arter inom fyra olika organismgrupper kommer att inkluderas för provtagning och analys: 1) insekter och spindeldjur, 2) markfauna, 3) växtpatogener och andra mikroorganismer samt 4) ogräs. Huvudsyftet med projektet är att testa hur samordningen av provtagningen och analys för de olika organismgrupperna kan genomföras på ett effektivt sätt, men projektet exemplifierar också vilken typ av frågeställningar som kan besvaras med ett övervakningsprogram för biologisk mångfald på åkermark. Genom att rikta provtagningen till fält med direktsådd och vändande plöjning kommer projektet undersöka hur jordbearbetningssystem påverkar de olika organismgrupperna.Mattias Jonsson, SLU. Inst. f. ekologi
tel 0725326556
epost mattias.jonsson@slu.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping