LOVAKALK: Utvärdering av strukturkalkningens möjligheter att minska fosforförlusterna från jordbruksmark i södra Sverige

Berglund, Kerstin

Jens Blomquist
Fredrik Hansson

2018

2018

ÅrAnslag
2018548000

Ingen övergödning

Inom statens satsning på Lokala vattenvårdsprojekt – LOVA som startade 2009 har lantbrukare fått bidrag till strukturkalkning för att minska riskerna för fosforförluster från åkermark genom förbättrad markstruktur. I flera LOVA-projekt med finansiering från Länsstyrelsen i Skåne (2014-2017) har man i samband med strukturkalkning hos enskilda lantbrukare även kompletterat med att lägga ut ett antal fältförsök. Målet med fältförsöken är att framför allt utvärdera strukturkalkningens effekter i de områden som strukturkalkas med LOVA-bidrag men tack vare ett över åren sammanhållet utvärderingsprogram finns en unik möjlighet att i detalj studera några faktorer som kan påverka effekterna av strukturkalkning på mark, miljö och gröda. Syftet med detta nya projekt är att i detalj belysa två viktiga problemområden inom strukturkalkningen och publicera utvärderingen vetenskapligt i två vetenskapliga artiklar så att åtgärden står på stabil vetenskaplig grund. Följande hypoteser kommer att testas med avseende på skörd, markstruktur och riskerna för fosforutlakning:
1. Den optimala strukturkalkningsgivan är större vid högre lerhalt och varierar med vilket lermineral som dominerar i lerjorden.
2. Vid strukturkalkning ger tidig spridningstidpunkt på hösten (högre marktemperatur) bättre markstruktureffekt än sen.Kerstin Berglund, SLU. Inst f mark och miljö
tel 018-67 11 85
epost Kerstin.Berglund@slu.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping