Kompostering av förbrukade biomix från biobäddar

Pizzul, Leticia

Maria del Pilar Castillo Garcia

2019

2019

ÅrAnslag
2019522000

Giftfri miljö

För att en biobädd ska få en fullgod funktion när det gäller att hålla kvar och bryta ned bekämpningsmedel är det viktigt att den har en välfungerande biomix som ska innehålla matjord, torv och halm i proportionerna 25:25:50. Halmen bidrar med en hög organiskt kolhalt som är drivkraften för nedbrytningskapaciteten i en biobädd. Biomixen bör bytas ut när den börjar likna vanlig jord, d.v.s. när halten organiskt kol blir för låg, vilket vanligtvis inträffar efter vart 5:e-8:e år. Vid byte grävs allt material ur biobädden och läggs upp på en skyddad plats för att efterkomposteras åtminstone ett år för att även rester från de sista bekämpningarna skall hinna brytas ned. Efter kompostering körs det förbrukade materialet ut på åkermark.
Rekommendationen baseras på en studie från år 1998 där bekämpningsmedelshalten i komposterade biomixar analyserades under 1 år. Sedan dess mycket har förändrats, t.ex. användning av nya preparat, storleksrationalisering i lantbruket, men särskilt viktigt är att biomixar i många biobäddar inte har bytts ut under lång tid. Sådana biomixar kan innehålla låga halter av organiskt kol vilket resulterar i låg nedbrytningskapacitet, låg biotillgänglighet och ackumulering av bekämpningsmedel. Allt detta kan påverka efterkomposteringen negativt.
Projektets mål är att utvärdera hur rester av bekämpningsmedel bryts ned under komposteringen av förbrukade biomixar med olika ålder och innehåll av organiskt kol. I projektet ska utvalda biobäddar grävas ur innan sprutssäsong och biomixen efterkomposteras under 8 månader i fält. Pesticidrester ska analyseras i början av komposteringen och efter 4 och 8 månader. Utifrån resultaten ska potentiella risker för förorening med bekämpningsmedel och grundläggande forskningsbehov identifieras och eventuellt nya rekommendationer utfärdas.Leticia Pizzul, RISE - . Jordbruk och livsmedel
tel 0730711117
epost leticia.pizzul@ri.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping