Grödors ogräskonkurrerande egenskaper

Hansson, David

Anders TS Nilsson

2019

2020

ÅrAnslag
2019443000

Ekologisk produktion - inkl. förbättrad djurhälsa
Giftfri miljö

Syftet med detta projekt ”Grödors ogräskonkurrerande egenskaper” är att införa kostnadseffektiva och miljövänliga metoder där plantbeståndets ogräskonkurrens utnyttjas optimalt för en uthållig ogräsbekämpning i integrerad och ekologisk produktion. Målet är att sprida kunskap om hur grödors ogräskonkurrerande egenskaper kan optimeras och tillämpas samt vetenskapligt beskriva på vilket sätt som grödan och plantbestånden konkurrerar med ogräset. Kunskapen kan vara ett verktyg för sortval och beståndsetablering i ekologisk stråsädesodling.

Ogrässtudierna i detta projekt genomförs både i redan utlagda fältförsök (med finansiering från tredje part) och i fältförsök som anläggs och utformas för att särskilt belysa projektets frågeställningar. Riksförsökens sortprovning av höstvete i ekologisk odling (R7-0116) används liksom Sverigeförsökens serie ”Vårkorn-sort-såtidpunkt” (L5-450). På Lönnstorp SLU Alnarp anläggs försök i vårkorn där sorter med förmodade olika ogräskonkurrerande egenskaper provas i två utsädesmängder.

Genom att utnyttja befintliga försök kan kostnaderna i detta projekt avsevärt reduceras jämfört med om helt nya försök skulle genomföras.

I projektet kommer vi att studera olika grödors (plantbeståndets) ogräskonkurrerande egenskaper. Projektförslaget ger en unik möjlighet att utveckla och undersöka hur ogrässituationen påverkas i ”nya mer multifunktionella odlingssystem” där plantbeståndets ogräskonkurrerande egenskaper utnyttjas via sortval, utsädesmängd och såtidpunkt. Att utnyttja grödors förmåga att undertrycka ogräset är en viktig del inom den ekologiska odlingen. Att utnyttja förebyggande åtgärder är grundprincip inom såväl ekologisk odling som integrerad odling.David Hansson, SLU. Inst. för biosystem och teknologi
tel 040-41 51 38
epost david.hansson@slu.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping