Kvävestrategi för höstvete och vårvete i Sverige

Jönsson, Erik

2019

2021

ÅrAnslag
2019350000

Ingen övergödning

Detta projekt handlar huvudsakligen om att undersöka behovet av kvävegödsling i spannmål, och utgör en del av de officiella fältförsöken "Sverigeförsöken". Jordbruksverkets anslag är tänkt som en del i grundfinansieringen i ett antal försök med kväveintensitet i höstvete, vårkorn och från och med 2019 även i vårvete. Denna grundfinansiering kompletteras sedan med ytterligare medel från framförallt Sverigeförsöken och Yara AB. Sverigeförsökens finansiering kommer till stor del från Svensk Lantbruksforskning, SLF, som årligen samlar in pengar från lantbruket.

Utformningen i detalj av försöksplanerna görs sedan i samråd mellan delfinansiärerna av serierna. I detta fall handlar det om Jordbruksverket, Hushållningssällskapet, Yara och SLU. 2019 blir första året för två av försöksserierna (höstvete och vårvete) samt en fortsättning av försöksserien i maltkorn, med följande antal försök i respektive serie:

L3-2302 - Kvävestrategi och tidpunkt i maltkorn. 6 försök
L3-2314 - Kvävebehov och tidpunktsstrategi i höstvete. 9 försök
L3-2315 - Kvävestrategi i vårvete. 5 försökErik Jönsson, Hushållningssällskapet Skaraborg
tel 051124832
epost erik.jonsson@hushallningssallskapet.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping