Växtskyddsinfo
sjvlogo Start >> Sockerbetor

Rotbrand Sockerbetor

Bekämpning

Bekämpningströskel
Saknas.

Preparat dos
Under groning och uppkomst kan plantorna skyddas genom betning. I den svenska betodlingen 2018 betas alla sorter med TMTD (Tiram) + Tachigaren som tillsammans ger ett bra grundskydd mot flera rotbrandssvampar. Effekten är otillräcklig mot de sena kroniska skadorna av Aphanomyces cochliodes. Välj en tolerant betsort, se www.sockerbetor.nu.
Bekämpningbehov
Rotbrand orsakas av flera olika svampar, Aphanomyces cochliodes, Pythium spp., Thanatephorus cucumeris m.fl. Aphanomyces cochlioides är den allvarligaste rotbrandspatogenen. Den trivs på jordar med lågt pH, lågt kalciumtal och under varma och fuktiga förhållanden. På lerjordar bör pH vara minst 7 och kalciumtalet (Ca-AL) över 250 mg/100 g jord för att minska risken för rotbrandsangrepp. Tidiga angrepp kan ge betydande plantbortfall. Utan betning kan plantbortfallet uppgå till 9000 plantor/ha enligt försöksresultat från Nordic Beet Research. Senare angrepp minskar tillväxten vilket ger upphov till små och missformade plantor.
Förebyggande åtgärder
• välj en tolerant sort t.ex. Cartoon, Selma KWS eller Smilla KWS
• kalka, pH minst 6,5 på lätta jordar och 7 på lerjordar
• sträva efter snabb och jämn uppkomst genom rätt jordbearbetning och tidig sådd under goda förhållanden