Växtskyddsinfo
sjvlogo Start >> Åkerbönor

Chokladfläcksjuka Åkerbönor

picture:18.50153f511712beea81e40177

Bekämpning

Bekämpningströskel
Saknas. Överväg bekämpning när det är lätt att hitta fläckar på bladen och det samtidigt är varmt och fuktigt väder.
Bekämpningstidpunkt
DC 61-69. Vid bekämpning med hög dos i sen blomning kan avmognaden försenas.
Preparat dos
Elatus Era 0,4 l/ha eller Signum 0,5–0,75 kg/ha.
Bekämpningbehov
Chokladfläcksjuka kan utvecklas hastigt vid fuktigt och varmt väder. Normalt kommer angreppet i augusti och har då mindre inverkan på skörden. I försök med kraftiga angrepp har merskördarna blivit 500-1000 kg/ha vid en bekämpning. I försök under 2008-2012 har Signum 0,5 l/ha i genomsnitt gett 250 kg/ha merskörd vid bekämpning i begynnande blomning och 400 kg/ha vid bekämpning 10 dagar senare.

Förebyggande åtgärder
• plöj ner smittade skörderester för att undvika vindspridning till omgivande fält kommande år
• undvik insådd i åkerböna för att motverka vindspridning av sporer från skörderester till omgivande fält kommande år.

Biologi

Förekomst och betydelse
Svampen angriper åkerböna och vicker och den är vanlig i områden där åkerbönor odlas regelbundet. Ett angrepp kan börja redan under försommaren men vanligast är att symtomen syns först vid blomningen. Sjukdomsutvecklingen är oftast långsam och inverkan på skörden är då av mindre betydelse. I fält med högt infektionstryck kan chokladfläcksjuka vid varmt och fuktigt väder övergå i en aggressiv fas. Följden blir då tidigt bladavfall och nedvissning och skörden kan bli mycket dålig.
Biologi och spridning
Chokladfläcksjuka sprids främst med luftburna sporer. Smittkällan är växtrester av åkerböna från tidigare angrepp. Under fuktiga förhållanden bildas sporer, som lätt sprids med vinden, framför allt till fält i närheten men även längre bort. Oplöjda fält, till exempel vid insådd i åkerböna, ökar därför sjukdomstrycket nästkommande år för fält med åkerbönor i närheten.
Kännetecken
I början syns små, runda prickar på de nedre bladen. De är någon till några mm i diameter och chokladbruna med en rödbrun kant. Avgränsningen mot frisk vävnad är skarp. På stjälkarna kan längsgående brunaktiga streck observeras. När angreppet utvecklas flyter prickarna på bladen samman till oregelbundna grå till bruna fläckar. Efterhand som fläckarna blir större börjar bladen att vissna. Även blommor kan angripas. Om chokladfläcksjuka övergår i den aggressiva fasen kan förloppet gå fort och bladen falla av på kort tid.
Förväxlingsrisk
Bönbladmögel och bönfläcksjuka
Namn på andra språk
Latin: Botrytis fabae
Engelska: Chocolate Spot
Svenska: chokladfläcksjuka
Danska: chokoladeplet
Norska: sjokoladeflekk
Finska: härkäpavunharmaahome