Växtskyddsinfo
sjvlogo Start >> Sockerbetor

Betcystnematod Sockerbetor

Bekämpning

Förebyggande åtgärder
En växtföljdsskadegörare som lever bland annat på betor, raps, kål, spenat och rädisa samt på ett stort antal ogräs. Det finns inga kemiska bekämpningsmedel mot betcystnematoden. Kontrollen riktas in på användning av toleranta betsorter och odlingstekniska åtgärder. Sanerande mellangrödor kan användas för att aktivt minska nematodtätheterna i jorden. Längre intervall mellan mottagliga grödor ger en spontan minskning av antalet ägg. Om raps ingår i växtföljden är det viktigast att bekämpa spillrapsen för att undvika uppförökning av betcystnematoden.

Då betcystnematoder konstaterats i ett fält måste en tolerant betsort (NT-sort) användas. Cantona KWS, Daphna och Ragna KWS är exempel på toleranta sorter. Även NT-sorter uppförökar betcystnematoden. Därför är kontinuerlig uppföljning av förekomsten av betcystnematoder genom jordprovtagning och analys mycket viktig.

För information om olika betsorter, se
www.sockerbetor.nu
Namn på andra språk
Latin: Heterodera schachtii
Engelska: beet cyst nematode
Svenska: betcystnematod
Danska: roecystenematod
Norska: betecystenematode
Finska: juurikasankeroinen