Växtskyddsinfo
sjvlogo Start >> Råg

Snömögel Råg

picture:18.50153f511712beea81e411c9

Bekämpning

Preparat dos
För närvarande, februari 2022, finns inga godkända preparat med effekt mot utvintringssvamparna i växande gröda.
Bekämpningbehov
Under år med snömögel brukar råg vara den gröda som drabbas värst. I Syd- och Mellansverige förekom stora skador 2006 och lokalt även 2010 och 2011. Innan dess var angrepp mycket ovanliga beroende på snöfattiga vintrar, och bekämpning var sällan aktuell. För allvarliga angrepp av snömögel krävs i allmänhet ett sammanhängande snötäcke under 2-3 månader. Om markytan är otjälad ökar risken. Under en mild vinter kan mycket frodiga bestånd ge upphov till ett ”täcke” av plantor som ger samma gynnsamma mikroklimat som ett snötäcke på otjälad mark. Risken är störst i fält med frodiga bestånd och där förfrukten är stråsäd, särskilt i kombination med mycket skörderester på markytan. Risken är också större i lägen där snön ligger kvar länge. Kraftig ogräsförekomst ökar också risken för angrepp eftersom beståndet blir tätare. Minska risken för angrepp genom att anpassa utsädesmängden efter såtidpunkt och så inte alltför tidigt.Betning
Snömögelsvampen är delvis utsädesburen. Betning eller Thermoseedbehandling sanerar i regel det mesta av utsädessmittan.
Förebyggande åtgärder
• undvik tidig sådd
• anpassa utsädesmängden efter såtidpunkten
• använd friskt utsäde
• beta eller Thermoseedbehandla utsädet vid behov
• bruka noggrant ner skörderester efter stråsäd
• vid behov bekämpa ogräsen på hösten

Biologi

Förekomst och betydelse
Snömögel orsakar utvintring i höstsäd och vall, främst i frodiga bestånd och där det finns mycket halmrester på markytan. Svampen gynnas av ett långvarigt snötäcke, speciellt om marken under snön inte är tjälad. Undantagsvis kan angrepp även förekomma i mycket täta bestånd vid mera kortvarigt snötäcke eller ingen snö alls, om vintern är mild och fuktig. Angrepp kan leda till total utvintring.
Biologi och spridning
Smittan sprids på hösten, dels med utsäde och dels med växtrester från tidigare angripen gröda.
Kännetecken
Angreppet syns direkt efter snösmältningen. Stora fläckar med döda plantor förekommer, särskilt efter snölegor och utmed fältkanterna. I svåra fall dödas alla plantor och bildar ett gråvitt eller rosafärgat, pappersliknande täcke över marken.
Förväxlingsrisk
Köldskada och trådklubba
Namn på andra språk
Latin: Microdochium nivale
Engelska: Snow Mould
Svenska: fusarios, snömögel
Danska: sneskimmel
Norska: snømugg
Finska: lumihome