Skattning av brukbar diversitet hos äpplesorter anpassade för svensk klimat: resistens mot fruktträdskräfta (Nectria galligena)

Gustavsson, Larisa

2012

2012

ÅrAnslag
2012100000

Odlad mångfald (POM)

I Sverige finns det ca 220 gamla, unika äpplesorter, som även kallas mandatsorter, och som är utvalda för framtida, långsiktigt bevarande. Dessa sorter växer i klonarkiv runtom i landet och ca 100 av dem finns i genbanken vid SLU-Balsgård. Svenska mandatsorter (och en del andra klimatanpassade sorter) av äpple är mycket populära bland hemträdgårdsodlare för att de kan odlas även i områden med kärvare klimat. För att dessa sorter ska användas inom växtförädling och forskning i större grad, är de viktigaste förutsättningarna: noggrann sortidentifiering och kartläggning av efterfrågade egenskaper. I samarbete med POM har vi redan utfört en omfattande DNA-kartläggning av mandatsorterna av äpple och vi har även kartlagt självsterilitets- och mognadsgener hos en betydande del av dem.
Nya sorter ska inte bara ha ypperlig fruktkvalité, utan också god motståndskraft mot sjukdomar som orsakar stora förluster av skörd, kräver stora arbetsinsatser och belastar miljön. En av de mest allvarliga sjukdomar hos äpple i Sverige är svampsjukdomen fruktträdskräfta som orsakas av Nectria galligena. Därför är det mycket viktigt att hitta särskilt motståndskraftiga sorter för direkt användning inom hemträdgårds- och yrkesodling och som föräldrar inom växtförädling. Inom ett pågående SLF-finansierat projekt undersöker vi mottagglighet för kräftan hos ca 100 äpplesorter genom att utföra inokuleringar på avklipta kvistar och ettåriga träd i växthuset. Dock måste dessa data kompletteras med observationer av fältresistens i genbanken, där träden är av samma ålder, växer i samma miljö och uttsätts för ungefär samma infektionstryck. Vi planerar att utvärdera ca 250 äpplesorter, i första hand, svenska mandatsorter, men också andra viktiga sorter i genbanken på Balsgård för resistens mot fruktträdskräfta. Växtförädlingsprogram, forskning men även svenska plantskolor, som i dagsläget efterfrågar sorter med hög motståndskraft mot kräftan, kommer att ha stor nytta av dessa undersökningar.Larisa Gustavsson, SLU. Växtförädling och bioteknik
tel 040-41 51 63
epost larisa.gustavsson@ltj.slu.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping