Fosforretention i partikelfångande våtmarker samt återföring av våtmarkssediment till jordbruksmark

Blombäck, Karin

Barbro Ulén
Pia Kynkäänniemi
Karin Johannesson
Karin Tonderski

2014

2016

ÅrAnslag
2014325000
2015448000
2016157000

Ingen övergödning

Vmlade mängden sediment sedan konstruktionsåret kommer att uppskattas genom att, om möjligt, i sedimentproppar mäta upp sedimentets tjocklek över den synliga gränsen före grävningen. Dessutom kommer vi att utvärdera om det sker en resuspension och uttransport av jord i samband med och efter tömningen. Detta görs genom en kortare tids intensivprovtagning. Urgrävningens påverkan på vegetationen i våtmarken uppskattas genom en växtkartering året före och efter tömningen. Efter projektiden slut (3 år) kommer vi att ha resultat för att uppskatta fosforretentionen i två våtmarker, fosfordammar, under en längre tid och kunna ge handfasta råd om hur ofta och på vilket sätt en anlagd våtmark bör tömmas på ansamlat sediment.Karin Blombäck, SLU. Mark och Miljö
tel 018671263
epost karin.blomback@slu.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping