Delårsredovisning för 2016

Blombäck, Karin

Fosforretention i partikelfångande våtmarker samt återföring av våtmarkssediment till jordbruksmark

Se bilaga

Se bilaga


Våtmark Bergaholm, en s.k. fosfordamm, har alltsedan den anlagts för 6,5 år sedan haft en tydlig kvarhållning (retention) av suspenderat material (SS), partikelbunden fosfor (PP) och löst reaktiv fosfor DRP. Under hela undersökningsperioden 2010/2016 var den årliga relativa retentionen (skillnad mellan intransport och uttransport relaterat till inflödande mängd); SS 25%, totalfosfor (TP) 23%, PP 27%, DRP16%, totalt organiskt kol (TOC) 11%, totalkväve (TN) 30% och nitratkväve (NO3N) 26%. Under de tre sista åren (2013/2016) var den relativa retentionen av NO3N i genomsnitt 23%. En signifikant minskning av NO3N och partiklar kunde också verifieras genom timregistrering av nitrat och turbiditet med hjälp av sensorer i inlopp och utlopp. Den absoluta retentionen av TOC och NO3N ökade signifikant (p<0,05) med ökad belastning. Motsvarande samband mellan SS och totalfosfor (TP) visade samma tendenser (p<0,1). Den relativa retentionen av samtliga näringsämnen var störst under sommaren och lägst under vintern. Betydande erosion, både internt i själva våtmarken och externt efter grävningen av ett vägdike, medförde att Nybble våtmark inte reducerade transporten av fosfor och partiklar förrän 2015/2016, fem år efter anläggningen. En retention av NO3N har däremot hela tiden skett, i genomsnitt 25% under 2011/2016.
Ansamlat sediment på sedimentationsplattor som vittjats årligen var högst nära inloppet i båda dammarna. I Bergaholm tenderade denna ackumulation att öka under år med hög belastning av partiklar. Mängderna var relaterade till belastningen från inloppet. I Nybble sedimenterade förhållandevis mera material och det mesta sedimentet rörde sig bara inom våtmarken, men en del resuspenderat material transporterades ut. Retentionen blev positiv först det sista året. För att förbättra våtmark Nybbles funktion rensades den från ansamlat sediment i den övre och allra nedersta delen. Detta gjordes under gynnsamma förhållanden (lågflöde och torra förhållanden) sommaren 2016.

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping