Utsädessmittans betydelse för spridning av den DON producerande skadegöraren Fusarium graminearum

Persson, Paula

2013

2013

ÅrAnslag
2013133608

Giftfri miljö

Stora problem med Fusarium graminearum och mykotoxinhalter över tillåtna gränsvärden har accentuerat från hur smittspridningen har kunnat bli så landomfattande som den blivit. Utsädessmittans roll har inte utretts och den alalys av utsäde som görs registrerar 'Fusarium' vilket kan omfatta flera Fusariumarter och Microdocchium svamp. Detta pilotprojekt kommer i växthusförsök att studera naturligt smittat Fusarium graminearum utsäde. Utsäde sås och inkuberas vid c:a 10 grader en vecka och placeras därefter i växthus med stigande temperatur 15-20 grader under yttreligare 2 veckor. Grobarhet och symptomutvecklig registreras. Utsäden med olika grad av smitta av F. graminearum 1 % upp till 25% betas med tre metoder, fungicid (Celest), Cedomon (Pseudomonas chlororaphis) och TermoSeed (vattenånga). De betade utsädespartierna sås och jämförs med obetad kontroll under liknande växthudförhållanden som beskrivits ovan. Resultaten av dessa pilotstudier kommer att utgöra ett underlag för vidare diskussioner om Fusariumutsädesmittans roll och behov av mer detaljerad utsädesanalys.Paula Persson, SLU. Inst. f. växtproduktionsekologi
tel +46705324817
epost paula.persson@slu.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping