Vad kostar förebyggande åtgärder inom växtskyddet?

Adholm, Anders

Patrick Petersson

2013

ÅrAnslag
201382994

Giftfri miljö

Vi söker finansiering för att räkna ut vad olika typer av förebyggande åtgärder kostar inom växtskyddet. I några vanligt förekommande spannmålsdominerande växtföljder, med och utan omväxlingsgrödor, tar vi ett helhetsgrepp över lantbrukarens lönsamhet. Det är viktigt att inkludera lantbrukarens kostnader för maskiner och arbete vid omläggning till mindre bekämpningsintensiva växtföljder, t. ex om vall odlas i slättbygder till foder eller biogasproduktion. Även olika bearbetningsstrategier (plöjt resp. reducerad bearbetning) beaktas i analysen och för ett antal olika representativa jordartstyper.
Det är även viktigt att analysera vad de förebyggande åtgärderna får för konsekvenser för andra miljömål, t. ex minskad kväveutlakning och kravet på grön mark.Anders Adholm, HIR Mal. HIR Växtodling
tel 0708-161017
epost anders.adholm@hush.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping