Uppföljning av förstudie om Alternariaförekomst i potatis och behandlingseffekter 2013

Andrae, Lisa

2013

2013

ÅrAnslag
201324000

Giftfri miljö

Detta projekt avser att följa upp studier av Alternariaförekomsten i fem Västsvenska potatisodlingar under 2013, samt effekterna av en utförd Alternariabehandling. Målet är att denna förstudie skall belysa frågeställningen om Alternarians betydelse i den Västsvenska potatisodlingen. Alternariaförekomsten i Västra Götaland och behandling av svampen är starkt ifrågasatt på vissa håll inom forskning och rådgivning, samtidigt som odlarna upplever stora bekymmer med skadegöraren.Syftet med denna uppföljning är att slutföra det påbörjade arbetet på ett så bra sätt som möjligt så att vi kan dra lärdom av resultatet, dra slutsatser om hur vi skall gå vidare med frågeställningen och förmedla kunskaperna till rådgivare och odlare i Sverige.Lisa Andrae, Rådhuset Nordfalan
tel 0730-539165
epost lisa@nordfalan.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping