Effekter av svaveltillförsel i åkerböna

Omer, Zahra

Ann-Charlotte Wallenhammar
Per Ståhl
Elisabet Nadeau

2017

2019

ÅrAnslag
2017500000
2018500000
2019428000

Ekologisk produktion - inkl. förbättrad djurhälsa
Ett rikt odlingslandskap
Ingen övergödning

Åkerböna är en viktig fodergröda i ekologisk produktion och den odlade arealen ökar. Otillräcklig svaveltillgänglighet i jorden kan påverka utbyte, proteinhalt, aminosyrasammansättning och proteinets smältbarhet. Syftet är att undersöka effekten av svaveltillförsel i åkerböna. Målet är att utveckla gödslingsrekommendationer för ett foder med hög avkastning och kvalitet. Fyra fältförsök per år under två år etableras på ekologiska fält i fyra olika regioner. Svavel tillförs som Kiserit (MgSO4) eller Gips (CaSO4) på två olika nivåer (20 och 40 kg/ha) och jämförs med en obehandlad kontroll. I försöken bestäms avkastning, proteinhalt och aminosyrasammansättning.
Hypoteser:
Svaveltillförsel i åkerböna ger;
a) Ökad tillväxt och avkastning
b) Högre proteinhalt och en förändrad aminosyrasammansättning med större smältbarhetZahra Omer, HS Konsult AB
tel 018-560436
epost zahra.omer@hush.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping