Kvävegödsling och strategi till blandvall i Sverige

Johansson, Evelin

Ola Hallin
Erik Jönsson

2017

2019

ÅrAnslag
201790000
201890000
201990000

Ingen övergödning

Jordbruksverkets anslag är tänkt som en grundfinansiering i ett antal försök med kväveintensitet i blandvall. Denna grundfinansiering kompletteras sedan med ytterligare medel från de regionala försöksorganisationerna, Yara AB samt ytterligare medfinansiärer. De regionala fältförsöksorganisationerna finansieras till viss del via Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF, som årligen samlar in pengar från lantbruket via avgifter på spannmålsleveranser och på gödsel och förnödenheter.
Stiftelsen Lantbruksforskning branschråd lägger en beställning, från och med 2017, till Sverigeförsöken (Hushållningssällskapets förbund) på inriktningen av områden som ska utföras i fältförsöken inom Sverigeförsöken. SLF branschråd har bland annat för den kommande treåriga beställningen prioriterat området kvävegödsling till vall.
Försöksserierna inom ämnet växtnäring har sitt ursprung dels från de lokala försöksorganisationerna men också dels från Fältforsks ämneskommittéer, Växtnäring samt Vall och grovfoder. I ämneskommittéerna representeras olika organisationer som SLU, Hushållningssällskapet, Jordbruksverket, Lantmännen och Yara med flera. En viktig uppgift i kommittéerna är att belysa viktiga fråganställningar, en prioriterad frågeställning som belysts är kvävegödsling till vall.Evelin Johansson, Hushållningssällskapet Västra
tel 0705224878
epost evelin.johansson@hushallningssallskapet.se

Tillbaka 


Kontaktperson:

Eva Dahlberg tfn 036-15 51 76, e-post fou@jordbruksverket.se

Jordbruksverket, Miljöanalysenheten, 551 82 Jönköping