Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Agroxone + Starane 333 HL i vårsäd, 0,8 l + 0,33 l

 

 

Mkt god verkan
91-100%
God verkan
71-90%
Måttlig verkan
41-70%
Svag verkan
0-40%
Dån
Förgätmigej
Lomme
Penningört
Snärjmåra
Svinmålla
Trampört
Våtarv
Åkerbinda
Åkersenap
Baldersbrå
Pilört
Plister
Åkermolke
Åkertistel 1)
 
Gullkrage
Jordrök
Veronika
Åkerspergel
Åkerviol
 
 

1) För att uppnå en god långtidseffekt mot tistel bör en komplettering göras efter skörd med glyfosat. 

Diverse
Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyllare användas. 

Behandlingstidpunkt:
DC 23-DC 39 (villkor för MCPA i vårsäd)
Max tillåtna dos i vårsäd för Starane 333 HL varierar med grödans täckning av markytan: DC 13-19 max dos 0,1,
DC 20-29 max dos 0,25, DC
30-45 max 0,3 l/ha. 60 dagars karens från behandling till skörd gäller.

Länkar:
KemI:s bekämpningsmedelsregister: Starane 333 HL
Corteva:s produktinformation: Starane 333 HL
KemI:s bekämpningsmedelsregister: MCPA 750
Nufarms produktinformation: MCPA 750