Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Agroxone + Flurostar 200 i vårsäd, 0,8 l + 0,6 l

 

 

Mkt god verkan
91-100%
God verkan
71-90%
Måttlig verkan
41-70%
Svag verkan
0-40%
Dån
Förgätmigej
Lomme
Penningört
Snärjmåra
Svinmålla
Trampört
Våtarv
Åkerbinda
Åkersenap
Baldersbrå
Pilört
Plister
Åkermolke
Åkertistel 1)
 
Gullkrage
Jordrök
Veronika
Åkerspergel
Åkerviol
 
 

1)För att uppnå en god långtidseffekt mot tistel bör en komplettering göras efter skörd med glyfosat. 

Diverse
Flurostar får användas i max dos 1,0 l/ha 

Behandlingstidpunkt:
Användningsvillkor MCPA i vårsäd: DC 23 - 39.

Länkar:
KemI:s bekämpningsmedelsregister: Flurostar 200
Nordisk Alkali:s produktinformation: Flurostar 200
KemI:s bekämpningsmedelsregister: MCPA 750
Nufarms produktinformation: MCPA 750