Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Ariane S i vårsäd, 2 l

 

 

Mkt god verkan
91-100%
God verkan
71-90%
Måttlig verkan
41-70%
Svag verkan
0-40%
Baldersbrå
Blåklint
Brunskära
Dån 1)
Förgätmigej
Harkål
Jordrök
Kamomill
Lomme
Nattskatta
Näva
Penningört
Pilört
Sminkrot
Snärjmåra
Spillraps
Svinmålla
Trampört
Vallmo
Våtarv
Åkerbinda
Åkermolke
Åkerrättika
Åkersenap
Åkerspergel
Gullkrage 2)
Plister
Veronika
Vildpersilja
Åkertistel 3)
Åkerviol
 
  Vitgröe
 

1) Effekten gäller om dånet har max. 3-4 örtblad. 2) Om gullkragen har 2-4 blad. 3) Avser uppkommen åkertistel. 2,5 l Ariane S rekommenderas mot tistel. 

Diverse
Mot ogräs i stråsäd utan baljväxtinsådd. Bäst effekt mot åkertistel och åkermolke uppnås efter behandling med 2,5 Ariane S/ha när de största tistlarna är 15-20 cm höga. Sämre effekt mot bl a dån och åkerviol. OBS! Max 2,5 l/ha i vårsäd. 

Behandlingstidpunkt:
Behandlingstidpunkt DC 21-31. Senare sprutning ger sämre ogräsverkan. Får användas senast i grödans utv st DC 31.

Länkar:
KemI:s bekämpningsmedelsregister: Ariane S
Cortevas produktinformation: Ariane S