Ogräsdatabasen
Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Agroxone + Starane 333 HL i höstsäd, vårbeh, 1 l + 0,25-0,4 l

 

 

Mkt god verkan
91-100%
God verkan
71-90%
Måttlig verkan
41-70%
Svag verkan
0-40%
Dån
Förgätmigej
Lomme
Penningört
Pilört
Sminkrot
Snärjmåra
Svinmålla
Trampört
Våtarv
Åkerbinda
Åkermolke
Baldersbrå
Blåklint
Plister
Spillraps
Vallmo
Åkertistel 1)
 
Gullkrage
Veronika
Åkerspergel
Åkerviol
 
Kvickrot
Renkavle
Vitgröe
Åkerven
 

1) För att uppnå en god långtidseffekt mot tistel bör en komplettering göras efter skörd med glyfosat. 

Diverse
Temperatur minst 10-12 °C.
Vid påfyllning av spridningsutrustning ska särskild preparatpåfyllare användas. 

Behandlingstidpunkt:
Tidig sprutning ger bäst ogräsverkan. I MCPA i höstsäd DC 30-39, för ett- och fleråriga örtogräs , inklusive rotogräs.Max tillåtna dos av Starane 333 HL varierar med grödans täckning av markytan:
DC 20-23 max dos 0,25, DC 30-39 max 0,36,
DC 40-45 max 0,4 l/ha. 60 dagars karens gäller
Endast vårbehandling. 60 dagars karens från behandling till skörd gäller.

Länkar:
KemI:s bekämpningsmedelsregister: Starane 333 HL
Corteva:s produktinformation: Starane 333 HL
KemI:s bekämpningsmedelsregister: MCPA 750
Nufarms produktinformation: MCPA 750